Sweden

Get directions Get directions
T
F
ET
F
E


T
F
ET
F
E

Agfa är ett av världens ledande företag inom digital bildhantering och visuell kommunikation. Inom alla sina affärsområden - Agfa Graphics och Agfa HealthCare går Agfa i spetsen när det gäller att utforma framtidens elektroniska bildteknologi. Intensiv forskning, effektiv produktutveckling och precis anpassning till en växande IT-marknad kännetecknar strategin inom Europas största bildföretag.

Agfa-gruppen bildades 1964 genom en sammanslagning av tyska Agfa AG - grundat 1867 - och belgiska Gevaert Photo-Producten NV - grundat 1894

Agfa-koncernen

Agfa har egna försäljningsbolag i 40 länder och arbetar dessutom via 120 agenter över hela världen. Agfa-aktien är noterad på börserna i Frankfurt och Bryssel. Produktionen sker huvudsakligen i Tyskland, Belgien och USA, men även i viss utsträckning i Argentina, Brasilien, Frankrike, Italien, Kina, Spanien och Sydkorea.

Agfa i Norden

Agfa Norden omfattar företagets bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Försäljningen på Island sköts av den danska organisationen medan Agfa i Finland har hand om Estland, Lettland och Litauen. Gemensam nordisk företagsledning och gemensam tillgång till högkvalificerade specialister inom support, service och utbildning ger Agfa Norden stor total styrka. Koncentrerade resurser på områdena kompetens- och affärsutveckling, kvalitetssäkring samt logistik ger ytterligare fördelar. Samtidigt bibehålls den nationella och lokala prägeln vad gäller marknadsföring, försäljning och kundvård.

Affärsomområden

Agfa arbetar i huvudsak inom följande produktområden.

Agfa Graphics

Systemlösningar och förbrukningsmaterial för grafisk produktion inom prepress, civiltryckerier och tidningstryckerier.

Agfa HealthCare

Traditionella röntgensystem och elektronisk bildhantering för medicinsk diagnostik.

Materials

Mikrofilmsbaserade system, kinofilm, specialfolier och komponenter.

System

Det finns sällan enkla lösningar på komplicerade problem. Det är en gammal sanning som med den explosiva tekniska utveckling vi nu upplever fått förnyad aktualitet. Speciellt gäller den på elektronikens område. Kommunikations- och produktionssystemen blir alltmer raffinerade - vilket i teknisk mening innebär att de bli mer komplexa - samtidigt som kraven på användarvänlighet ständigt växer. Detta sätter systemkonstruktörerna på hårda prov. Det räcker inte längre med en hög teknisk kompetens på ett begränsat område, det krävs även överblick över en rad närliggande områden som också omfattas av systemen. Mycket av Agfas affärsverksamhet handlar om problemlösning på kundens villkor. Vi har sedan länge gott rykte som en affärspartner med kompetens att skräddarsy produktionssystem och ta ett totalt ansvar för att de fungerar. Det gäller båda våra affärsområden, med de olika förutsättningar som råder där. Det är en utmaning för oss att ständigt svara upp till vår höga standard. Och det är en utmaning som ständigt växer, allt eftersom ny, ännu mer sofistikerad teknik gör sitt intåg på det högteknologiska fält där vi är verksamma.

Tjänster

Tjänster i form av utbildning, service, support och finansiering ingår som en naturlig del i Agfas utbud av systemlösningar. Ett stort antal av Agfa Nordens medarbetare finns inom service och support. Företaget satsar också i hög grad på kompetensutveckling inom detta område.

Miljö

Agfa satsar stora resurser på miljöområdet. Ambitionen är att överallt se miljölagstiftningen som ett minimikrav. Basen finns i Agfas riktlinjer för miljöskydd och säkerhet som utvecklats inom ramen för Responsible Care - kemiindustrins eget normsystem för miljöarbetet. Agfa vill genom detta arbete ta ansvar för sina produkter under hela livscykeln, från konstruktion till tillverkning, råvaruanvändning, energianvändning, leverans till kunden, kundens hantering och slutligen i ett riktigt omhändertagande efter användningen.
Läs mer  

Contact

Questions?  Fill out our contact form below and we will contact you asap.

 
*
*
*
*
 
 
 
*